Og贸lne warunki zam贸wie艅

OG脫LNE WARUNKI ZAM脫WIE艃


搂1 Postanowienia og贸lne

1. Sprzedaj膮cy: Wytw贸rnia sit 鈥濻ITONO" Krzysztof Nowakowski, Ul. Zawodzie 9 62-330 Nekla

2. KLIENT (kupuj膮cy) : ka偶da osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej.

3. OG脫LNE WARUNKI ZAM脫WIE艃- okre艣laj膮 wzajemne prawa i obowi膮zki stron um贸w zawieranych przez Wytw贸rni臋 Sit SITONO z wy艂膮czeniem os贸b fizycznych nieprowadz膮cych dzia艂alno艣ci gospodarczej. Og贸lne Warunki Zam贸wienia stanowi膮 integralna cz臋艣膰 wy偶ej wspomnianych um贸w i s膮 wi膮偶膮ce dla wszystkich kontrahent贸w z zastrze偶eniem jak powy偶ej bez wzgl臋du na rodzaj zawartej umowy, chyba 偶e strony ustali艂y inaczej.

4. Wszelkie zmiany w OWU dokonywane s膮 zawsze za zgod膮 obus stron w formie pisemnej.

5. OWZ dost臋pne s膮 na stronie internetowej :www.sitono.pl oraz w siedzibie Wytw贸rni Sit SITONO.


搂2 Przedmiot zam贸wienia

1. Przedmiotem zam贸wienia s膮 wyroby SITONO, tj. blachy perforowane, sita do wialni i czyszczalni, sita i bijaki do 艣rutownik贸w, sita 偶aluzjowe i perforowane do kombajn贸w, sita do m艂yn贸w i m艂ynk贸w, do brykieciarek i rozdrabniaczy, sita do suszarni pod艂ogowych i b臋bnowych, elementy gi臋te, spawane, zwijane lub inne wykonywane zgodnie z informacjami zawartymi w zak艂adce "Nasza oferta" na stronie www.sitono.pl


搂3 Oferta, forma zam贸wienia, zawieranie um贸w, dokumenty.

1. Oferta przestawiona przez Sprzedaj膮cego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo do dokonywania w ka偶dym czasie zmian w swojej ofercie handlowej. Zamieszczone informacje na stronie internetowej, w cennikach i katalogach o produktach Kupuj膮cego nie jest jednoznaczne z ich dost臋pno艣ci膮.

3. Tylko zam贸wienia z艂o偶one na pi艣mie przez osoby powo艂ane do reprezentacji Kontrahenta b臋d膮 rozumiane jako wi膮偶膮ce.

4. Zam贸wienie sk艂adane przez Kontrahenta po raz pierwszy wi膮偶e si臋 z przed艂o偶eniem przez niego nast臋puj膮cych dokument贸w: NIP, REGON, KRS.

5. Z艂o偶enie zam贸wienie wymaga ka偶dorazowo akceptacji ze strony uprawnionego pracownika Sprzedaj膮cego.

6. Odwo艂anie zam贸wienia lub jego zmiana wymagane jest w formie pisemnej. Ka偶dorazowa forma zmiany zam贸wienia mo偶e wp艂ywa膰 na zmian膮 ceny zam贸wienia oraz na wyd艂u偶enie terminu jego realizacji.

7. W przypadku gdy nie istniej膮 inne ustalenia mi臋dzy kupuj膮cym a sprzedaj膮cym, za dokumentacje techniczn膮 umowy / zam贸wienia rozumie si臋 ustalone rysunki, wzorce, opisy, i inne dokumenty. Dla surowc贸w wzorcem okre艣laj膮cym s膮 standardowe normy , oznaczenia i tolerancje. Szczeg贸艂y techniczne znajduj膮 si臋 na stronie internetowej www.sitono.pl

8. W sytuacji gdy Sprzedaj膮cy poniesie koszty zwi膮zane z realizacja zam贸wienia a Kupuj膮cy odwo艂a przedmiotowe zam贸wienia, w贸wczas Kupuj膮cy zwr贸ci Sprzedaj膮cemu w formie rekompensaty r贸wnowarto艣膰 poniesionych koszt贸w.


搂4. Warunki p艂atno艣ci i ceny

1. Kupuj膮cy zap艂aci za towar lub us艂ug臋 cen臋 wskazan膮 przez Sprzedaj膮cego w potwierdzeniu zam贸wienia lub w przypadku przedp艂aty w fakturze proforma.

2. Termin p艂atno艣ci okre艣la wystawiona faktura vat lub faktura pro forma. Za dat臋 p艂atno艣ci uznaje si臋 dat臋 wp艂ywu 艣rodk贸w na konto Sprzedaj膮cego.

3.W przypadku przedp艂at Sprzedaj膮cy nie zrealizuje zam贸wienia w wypadku braku wp艂ywu nale偶no艣ci na konto.

4.Brak p艂atno艣ci w terminie upowa偶nia Sprzedaj膮cego do naliczenia odsetek wg przepis贸w powszechnie obowi膮zuj膮cych .

5.Brak p艂atno艣ci w terminie d艂u偶szym ni偶 14 dni od terminu wskazanego na dokumencie p艂atno艣ci upowa偶nia Sprzedaj膮cego do odst膮pienia od umowy i odebrania towaru od Kupuj膮cego.

6.Strony ustalaj膮, je艣li Kupuj膮cy b臋dzie w zaleg艂o艣ci finansowej wobec Sprzedaj膮cego powy偶ej 30 dni w贸wczas , przeterminowana nale偶no艣膰 zostanie przekazana do windykacji zewn臋trznej a koszty windykacji w wysoko艣ci 10% warto艣ci nie uregulowanego zobowi膮zania obci膮偶a w pe艂ni Kupuj膮cego.

7.Kupuj膮cy ma prawo do zmiany ceny oferowanej w sytuacji wprowadzenia przez Kupuj膮cego zmian do wcze艣niej uzgodnionej specyfikacji lub zmiany ceny surowca potrzebnego do produkcji towaru.

8. O ile z potwierdzenia zam贸wienia nie wynika inaczej, obowi膮zuj膮 ceny EXW (EXWORKS) nie wliczaj膮c koszt贸w opakowania, transportu, ubezpieczenia, ce艂 lub innych koszt贸w dodatkowych. Wszelkie ceny wyra偶one s膮 w z艂otych i nie zawieraj膮 podatku VAT, chyba 偶e strony ustali艂y inaczej.


搂5. Odbi贸r cz臋艣ciowy zam贸wienia, terminy realizacji.

1. Termin realizacji zam贸wienia podany w katalogach, stronie internetowej maj膮 charakter informacyjny.

2. Rzeczywiste terminy realizacji zam贸wienia uzale偶nione s膮 od terminu dostarczenia przez Kontrahenta dokumentacji technicznej, wielko艣ci partii produkcyjnej, aktualnego ob艂o偶enia maszyn.

3. Termin realizacji biegnie od dnia potwierdzenia zam贸wienia przez Sprzedaj膮cego.

4. Odbi贸r cz臋艣ciowy zam贸wienia jest dopuszczalny po uprzednim uzgodnieniu tego faktu mi臋dzy stronami.

5. Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do odbioru towaru w terminie nie przekraczaj膮cym 14 dni od momentu zrealizowanego zam贸wienia. W przeciwnym wypadku kupuj膮cy zostanie obci膮偶ony kosztami zmagazynowania zam贸wionego towaru.

6. Zam贸wienie mo偶e by膰 zrealizowane przez Sprzedaj膮cego przy pomocy podmiot贸w trzecich.


搂6. Wydanie towaru

1. Z chwil膮 wydania towaru Kupuj膮cemu, Kupuj膮cy bierze na siebie pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za wydany towar.

2. W przypadku wysy艂ki towaru za pomoc膮 firmy transportowej do miejsca wskazanego przez Kupuj膮cego, wszelki ci臋偶ar zwi膮zany z uszkodzeniem b膮d藕 utrat膮 rzeczy przechodzi na Kupuj膮cego z chwil膮 przekazania przesy艂ki przewo藕nikowi.

3. W przypadku realizacji dostawy przez Sprzedaj膮cego , Sprzedaj膮cy dostarczy towar bez roz艂adunku w um贸wione miejsce. Koszty dostawy pokrywa Kupuj膮cy, chyba 偶e strony ustali艂y inaczej. Kupuj膮cy zobowi膮zany jest zapewni膰 sprawny roz艂adunek dostarczonego towaru. W razie niespe艂nienia powy偶szego b臋dzie on obci膮偶ony dodatkowymi kosztami.


搂7. Zwrot opakowa艅

1.Sprzedaj膮cy pobiera op艂at臋 w formie kaucji za wszelkie palety, stojaki, skrzynie , rolki, i inne opakowania podlegaj膮ce zwrotowi Kupuj膮cemu. Kwot臋 kaucji ka偶dorazowo okre艣la Sprzedaj膮cy.

2. Kaucja zostanie zwr贸cona Kupuj膮cemu z chwil膮 zwrotu w stanie nie pogorszonym w/w opakowa艅.

3. Termin zwrotu opakowa艅 wynosi 30 dni od daty wystawienia Fvat kt贸ra dotyczy wydanego opakowania.

4. W przypadku dostarczenia przez Kupuj膮cego swojego materia艂u we w艂asnych opakowaniach , zobowi膮zuje Kupuj膮cego do odbioru opakowa艅 w terminie 30 dni od daty zako艅czenia realizacji zam贸wienia. Przekroczenie tego terminu wi膮偶e si臋 z przej艣ciem
na w艂asno艣膰 Sprzedaj膮cego w/w opakowa艅 i mog膮 by膰 przez niego zutylizowane.


搂8. Odst膮pienie od umowy

1. Wytw贸rnia Sit SITONO zastrzega sobie prawo odst膮pienia od umowy w ze skutkiem natychmiastowym w razie zmiany warunk贸w wcze艣niej uzgodnionych i w zwi膮zku z tym nie ponosi odpowiedzialno艣ci za powsta艂a szkod臋. Odst膮pienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz wskazania uzasadnienia.

搂9. Zlecenia szczeg贸lne.

1. W przypadku realizacji zlece艅 szczeg贸lnych takich gdzie Sprzedaj膮cy realizuje 艣wiadczenie na materiale powierzonym przez Kupuj膮cego, Wytw贸rnia Sit SITONO nie jest zobowi膮zany do sprawdzenia dostarczonych rzeczy. Powy偶szy obowi膮zek spoczywa na kupuj膮cym.

2. Je艣li wskutek dostarczenia wadliwego materia艂u przez Kupuj膮cego wykonane zlecenie oka偶e si臋 wadliwe, zamawiaj膮cy zobowi膮zany jest do zap艂aty ustalonego wynagrodzenia na rzecz Wytw贸rni Sit SITONO.

3. Wytw贸rnia SIT SITONO mo偶e odm贸wi膰 bez konsekwencji wykonania us艂ugi na powierzonym materiale, je偶eli materia艂 ten dalece odbiega od standard贸w okre艣lonych w certyfikatach lub normach.


搂10. Odpowiedzialno艣膰 Sprzedaj膮cego

1. Wytw贸rnia SIT SITONO ponosi odpowiedzialno艣膰 za towar zgodnie obowi膮zuj膮cym Polskim prawem z zastrze偶eniem postanowie艅 z OWZ.

2. Odbi贸r produkt贸w pod wzgl臋dem ilo艣ciowym nast臋puje z chwil膮 odbioru przedmiotu zam贸wienia przez Kupuj膮cego.

3. Wszelkie reklamacje ilo艣ciowe oraz widoczne wady fizyczne powsta艂e w trakcie transportu b臋d膮 rozpatrywane pod warunkiem ich pisemnego zg艂oszenia najp贸藕niej nast臋pnego dnia od dostarczenia towaru. Reklamacja musi by膰 potwierdzona pisemnym protoko艂em potwierdzonym przeze przewo藕nika.

4. Na kupuj膮cy ci膮偶y obowi膮zek zbadania towaru pod wzgl臋dem jako艣ciowym przy jego wydaniu.

5. Reklamacje pod rygorem niewa偶no艣ci nale偶y zg艂asza膰 Sprzedaj膮cemu niezw艂ocznie w formie pisemnej. Zg艂oszenie powinno zawiera膰: dat臋 zakupu, numer zam贸wienia, wskazanie wad, ilo艣膰 reklamowanych wad, argumentacj臋 w sprawie reklamacji.

6. Towar poddany reklamacji powinien by膰 przechowywany zgodnie z odpowiednimi obowi膮zuj膮cymi normami oraz specjalistycznymi wymogami.

7. W przypadku wyst膮pienia wady towaru nale偶y zaniecha膰 dalszej jego obr贸bki.

8. Reklamacje wad fizycznych powinny by膰 zg艂aszane przez Kupuj膮cego pisemnie , niezw艂ocznie po ich ujawnieniu, nie p贸藕niej ni偶 14 dni od daty wydania towaru i pod warunkiem 偶e towar nie zosta艂 poddany dalszej obr贸bce.

9. Nie przestrzeganie wymaganych termin贸w, nie dostarczenie wymaganych dokument贸w okre艣lonych w umowie sprzeda偶y oraz w OWZ powoduj臋 utrat臋 przez Kupuj膮cego wszelkich roszcze艅 w stosunku do Sprzedaj膮cego.

10. Kupuj膮cy umo偶liwi Sprzedaj膮cemu dokonanie ogl臋dzin reklamowanego towaru w tym dokonania pobrania pr贸bek i przeprowadzenia bada艅 technicznych.

11. Uznanie reklamacji, uprawnia Wytw贸rni臋 Sit SITONO do wyboru ostatecznego za艂atwienia reklamacji w zale偶no艣ci od wielko艣ci szkody i oraz koszt贸w z ni膮 zwi膮zanych w tym : naprawa towaru, wymiana towaru na nowy, wolny od wad, wyp艂ata odszkodowania wskazanego przez Sprzedaj膮cego.
W szczeg贸lnych przypadkach, kupuj膮cy mo偶e 偶膮da膰 obni偶enia ceny zakupu lub te偶 od umowy odst膮pi膰.

12. W przypadku utrudniania przez Kupuj膮cego sposobu za艂atwienia reklamacji wybranego przez Wytw贸rni臋 Sit SITONO, Kupuj膮cy traci wszelkie uprawnienia z tytu艂u zg艂oszonej reklamacji a Sprzedaj膮cy jest wolny od odpowiedzialno艣ci za szkod臋.

13. Je偶eli Sprzedaj膮cy uzna uprawnienia do wymiany towaru na wolny od wad , Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do zwrotu wadliwego towaru w ci膮gu 7 dni.

14. Zg艂oszenie reklamacji nie zwalnia Kupuj膮cego z obowi膮zku zap艂aty za towar.

15. W przypadku zwlekania przez Kupuj膮cego z zap艂at膮 za reklamowany towar, Kupuj膮cy ma prawo wstrzyma膰 wszelkie dzia艂ania zwi膮zane z za艂atwieniem reklamacji do czasu uregulowania zaleg艂ych nale偶no艣ci wzgl臋dem Sprzedaj膮cego.

16. W zakresie reklamacji Wytw贸rnia Sit SITONO ponosi wy艂膮cznie odpowiedzialno艣膰 do faktycznie zap艂aconej przez Kupuj膮cego ceny netto sprzedanego towaru. Sprzedaj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci za straty po艣rednie, utracone korzy艣ci Kupuj膮cego.

17. Wytw贸rnia Sit SITONO ponosi odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u udzielonej gwarancji , po艣wiadczonej kart膮 gwarancyjn膮.


搂11. Prawa w艂asno艣ci i prawa autorskie.

1. Wszelkie rysunki, wzory u偶ytkowe, towarowe sporz膮dzone przez Wytw贸rni臋 Sit SITONO stanowi膮 jego w艂asno艣膰 i podlegaj膮 ochronie autorskiej i ochronie przez przepisy prawa w艂asno艣ci przemys艂owej.

2. Sprzedaj膮cy zabrania bez jego pisemnej zgody kopiowania i udost臋pniania osobom trzecim w艂asno艣ci okre艣lonej w pkt 1. Naruszenie niniejszego obowi膮zku wi膮偶e si臋 z na艂o偶eniem kary umownej przez Wytw贸rni臋 Sit SITONO w wysoko艣ci 200000 z艂 .


搂12 Si艂a wy偶sza

1. Wyst膮pienie si艂y wy偶szej m.in.: po偶ar, pow贸d藕, strajki, zamieszki, wojna lub te偶 awaria energii elektrycznej w zak艂adzie produkcyjnym trwaj膮ce d艂u偶ej ni偶 24 godziny mo偶e powodowa膰 odst膮pieniem od umowy przez Sprzedaj膮cego ze skutkiem natychmiastowym.

2. Odst膮pienie od umowy przez Sprzedaj膮cego spowodowane si艂膮 wy偶sz膮 nie powoduje odpowiedzialno艣ci odszkodowawczej wobec kontrahenta.


搂13 Postanowienia ko艅cowe

1. Wykonywanie zobowi膮za艅 umownych przez Wytw贸rni臋 Sit SITONO jest miejsce siedziby SITONO.

2. Wszelkie spory wynikaj膮ce z realizacji um贸w zawartych z Wytw贸rni膮 Sit SITONO rozstrzygane b臋d膮 przez s膮d w艂a艣ciwy dla Wytw贸rni Sit SITONO.

3. W przypadku gdy Kupuj膮cy zostanie obi臋ty post臋powaniem likwidacyjnym b膮d藕 naprawczym, wszelkie wierzytelno艣ci przys艂uguj膮ce Wytw贸rni Sit SITONO od Kupuj膮cego staj膮 wymagalne natychmiast.

4. Umowa mi臋dzy stronami mo偶e ulec odpowiedniej zmianie niezale偶nie od tre艣ci OWZ w przypadku wprowadzenia powszechnie obowi膮zuj膮cych akt贸w prawnych, kt贸rych tre艣膰 b臋dzie okre艣la膰 dodatkowe obowi膮zki stron. W szczeg贸lno艣ci Wytw贸rnia Sit SITONO mo偶e powo艂a膰 si臋 na zmian臋 przepis贸w wp艂ywaj膮cych na podwy偶szenie koszt贸w prowadzonej dzia艂alno艣ci lub obci膮偶e艅 o charakterze publicznoprawnym , a co za tym idzie zmian臋 warunk贸w z艂o偶onej przez sprzedawc臋 oferty lub te偶 zawartej mi臋dzy stronami a jeszcze nie wykonanej umowy.

5. Bezskuteczno艣膰 kt贸regokolwiek z postanowie艅 umowy nie narusza wa偶no艣ci pozosta艂ych postanowie艅.